+34 93 244 84 40
Grupo Obrelsa

CONVOCATORIA
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 13 de diciembre de 2022, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 14 de diciembre de 2022 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2021.
2º. Aplicación de resultados.
3º. Aprobación, en su caso, de la gestión social.
4º. Distribución de dividendos.
5º. Ruegos y Preguntas.
6º. Apoderamientos, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos.
7º.Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de noviembre de 2022. Enrique Moros Hernández, Consejero delegado.

OBRAS ELECTRICAS, S.A.

 

Industrial

Aquí desenvolupem la nostra activitat principal. Coneixem el sector i les seves necessitats i som capaços d'oferir el servei adequat oferint un paquet global de solucions tant d'electricitat i quadres, com de clima i fluids. Els nostres tècnics saben anticipar i resoldre els obstacles que poden interferir en els requeriments del projecte, coordinant de forma eficaç les activitats a executar. El nostre principal client és la multinacional, sobre tot del sector farmacèutic, químic i alimentari a més de les empreses de sectors com l'electrònic, el paperer, l’ industria auxiliar o el tèxtil.

Laboratoris Farmacèutics

Som líders com a proveïdor d'instal•lacions en laboratoris de producció i investigació farmacèutica i química. Entenem perfectament les necessitats del sector i dels nostres clients, aportant solucions adequades, atenent les especificacions i requeriments de manera rigorosa i oferint solucions globals tant per a projectes importants com per manteniments específics de les instal•lacions. La nostra experiència amb clients del sector i el coneixement de les seves plantes, fa que els acompanyem en els seus projectes internacionals, sobre tot del magreb i llatinoamèrica.

Renovables

En el sector de les energies renovables, executem projectes de cogeneració, energia fotovoltaica, tèrmica i eòlica. L'experiència de l'equip tècnic és àmplia i amb total disposició per realitzar instal•lacions en qualsevol país on es requereixin dels nostres serveis. Hem executat projectes d'energia fotovoltaica i eòlica al Senegal, Argentina, Panamà, República Dominicana, Haití, Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya i Espanya i cogeneracions per l’industria farmacèutica, química i alimentària.

Altres Sectors

Centres logístics, naus industrials, seus corporatives, hotels i oficines. També geriàtrics, laboratoris d'investigació - Càncer de Mama Vall d'Hebron, Sincrotró Alba, Centre de Recerca contra el Càncer del Doctor Baselga- i hospitals. En tots aquests sectors podem oferir una cobertura global d'activitats: electricitat, climatització, fluids, senyals febles, PCI. Per garantir un projecte ben executat, terminis de lliurament ajustats i un preu competitiu sense costos Imprevistos, realitzem un estudi previ del projecte a on analitzem i anticipem obstacles, aportem solucions I optimitzem recursos. Retail, restauració, oci, supermercats i comerç en general, son considerades instal•lacions de detall i les realitzem amb professionals habituats a aquests tipus de projectes.

Projectes realitzats