+34 93 244 84 40
Grupo Obrelsa

CONVOCATORIA
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 29 de Junio de 2020, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 30 de Junio de 2020 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2019.
2º. Aplicación de resultados.
3º. Aprobación, en su caso, de la gestión social.
4º. Designación de Auditor de cuentas para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
5º. Distribución de dividendos.
6º. Ruegos y Preguntas.
7º. Apoderamientos, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos.
8º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 25 de Mayo de 2020. El Administrador, Enrique Moros Hernández.

 

Industrial

Aquí desenvolupem la nostra activitat principal. Coneixem el sector i les seves necessitats i som capaços d'oferir el servei adequat oferint un paquet global de solucions tant d'electricitat i quadres, com de clima i fluids. Els nostres tècnics saben anticipar i resoldre els obstacles que poden interferir en els requeriments del projecte, coordinant de forma eficaç les activitats a executar. El nostre principal client és la multinacional, sobre tot del sector farmacèutic, químic i alimentari a més de les empreses de sectors com l'electrònic, el paperer, l’ industria auxiliar o el tèxtil.

Laboratoris Farmacèutics

Som líders com a proveïdor d'instal•lacions en laboratoris de producció i investigació farmacèutica i química. Entenem perfectament les necessitats del sector i dels nostres clients, aportant solucions adequades, atenent les especificacions i requeriments de manera rigorosa i oferint solucions globals tant per a projectes importants com per manteniments específics de les instal•lacions. La nostra experiència amb clients del sector i el coneixement de les seves plantes, fa que els acompanyem en els seus projectes internacionals, sobre tot del magreb i llatinoamèrica.

Renovables

En el sector de les energies renovables, executem projectes de cogeneració, energia fotovoltaica, tèrmica i eòlica. L'experiència de l'equip tècnic és àmplia i amb total disposició per realitzar instal•lacions en qualsevol país on es requereixin dels nostres serveis. Hem executat projectes d'energia fotovoltaica i eòlica al Senegal, Argentina, Panamà, República Dominicana, Haití, Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya i Espanya i cogeneracions per l’industria farmacèutica, química i alimentària.

Altres Sectors

Centres logístics, naus industrials, seus corporatives, hotels i oficines. També geriàtrics, laboratoris d'investigació - Càncer de Mama Vall d'Hebron, Sincrotró Alba, Centre de Recerca contra el Càncer del Doctor Baselga- i hospitals. En tots aquests sectors podem oferir una cobertura global d'activitats: electricitat, climatització, fluids, senyals febles, PCI. Per garantir un projecte ben executat, terminis de lliurament ajustats i un preu competitiu sense costos Imprevistos, realitzem un estudi previ del projecte a on analitzem i anticipem obstacles, aportem solucions I optimitzem recursos. Retail, restauració, oci, supermercats i comerç en general, son considerades instal•lacions de detall i les realitzem amb professionals habituats a aquests tipus de projectes.

Projectes realitzats