+34 93 244 84 40
Grupo Obrelsa

REDUCCIÓN DE CAPITAL POR AMORTIZACION DE ACCIONES PROPIAS

En cumplimiento del artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que con fecha 27 de Junio de 2019, la Junta General de Accionistas de “OBRAS ELECTRICAS, S.A.”, ha aprobado conforme a la mayoría estatutaria y legalmente exigida, la reducción del Capital de la misma en un importe de 14.707,20 euros. La finalidad de la reducción es la amortización de las 766 acciones que la Sociedad ostenta en autocartera. La reducción se realiza mediante la amortización de las acciones número 871 al 1020; 2161 al 2280; 5881 al 5988; 6313 al 6384; 6457 al 6528; 8881 al 9000 y 9369 al 9492, todas inclusive..

Como consecuencia de dicha reducción se procede a dar nueva redacción al artículo 7º de los Estatutos Sociales que quedará redactado como sigue: “Artículo 7º.- El Capital Social se fija en CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS (150.873,60 euros), representado por 7858 acciones nominativas de valor nominal 19,20 euros cada una de ellas, numeradas respectivamente del 1 al 870; 1021 al 1110; 1171 al 2100; 2701 al 5880; 5989 al 6096; 6529 al 8880; 9001 al 9120 y del 9493 al 9700, todas inclusive, todas ellas suscritas y desembolsadas íntegramente”.

El presente anuncio se encuentra asimismo disponible en la página web de la Sociedad.

Barcelona, 1 de Agosto de 2019. El Administrador, Enrique Moros Hernández.


 
 

Electricitat

Obras Eléctricas S.A. ofereix un servei global de solucions com empresa especialitzada del sector industrial, executant projectes, assessorant i realitzant manteniments. Estudiem els projectes en profunditat, entenent les necessitats del client i aplicant el nostre coneixement i experiència en benefici d’ una obra ben executada, optimitzada, sense interferències ni desviacions pressupostàries. El nostre departament tècnic i d'obra està format per enginyers, caps d'equip, personal propi qualificat i taller a on dissenyem i fabriquem els quadres elèctrics i de potència. Tot el nostre d'equip té un ampli currículum d'execucions i està habituat a complir amb els requeriments i terminis del sector industrial, anticipant-se sempre als possibles obstacles de l'obra.

 • Instal•lacions de MT i BT.
 • Muntatges elèctrics industrials.
 • Estacions transformadores.
 • Grups electrògens.
 • Quadres elèctrics.
 • Il•luminació públicaa.
 • Detecció.
 • Instrumentació i control.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Clima i Fluids

L´activitat d´Obrelsa Clima Fluids S.L. és la d'executar, assessorar i fer manteniments en climatització, ventilació, fluids, fontaneria, etc., amb personal exclusivament dedicat a això. L'estudi, anàlisi i càlcul que realitzen els nostres tècnics, ens permet oferir als nostres clients, la millor solució possible, les alternatives més viables i totes aquelles optimitzacions que ens portin a resoldre amb èxit els requeriments i expectatives de la propietat. La solució d’ interferències, sobre costos i problemes ocults posteriors és sempre un objectiu important dins del nostre departament.

 • Climatizació.
 • Ventilació.
 • Calefacció.
 • Extinció.
 • Fontaneria i sanejament.
 • Sistemes de bombeig.
 • Grups de presió.
 • Calderes.
 • Tractaments d'aigües i descalcificadors.
 • Aigua purificada.
 • Gas.
 • Vapor.
 • Aire comprimit.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Energies renovables

Els nostres professionals de Eco Industrial Renovables han realitzat projectes a Espanya, Europa, Amèrica Llatina, Carib i Àfrica. En les instal•lacions fotovoltaiques, realitzem el muntatge i subministrament d'estructures i plaques, instal•lacions elèctriques, instal•lació de fibra per el control i l’ instal•lació de seguretat, tant de forma independent com de paquet d'instal•lacions globals. Quan actuem de forma global, busquem el millor sistema de coordinació de les activitats, a la fi de millorar els terminis d'execució.

 • Cogeneracions.
 • Instal•lacions fotovoltaiques i tèrmiques en coberta.
 • Parcs Solars.
 • Calderes de biomasa.
 • Geotèrmia.
 • Solucions d'Estalvi i Eficiència Energètica.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Senyals dèbils

Els nostres clients ens contracten aquests paquets com a complement a les Instal•lacions elèctriques. Obras Eléctricas S.A. realitza instal•lacions de veu i dades, seguretat, telefonia, instrumentació, fibra òptica, entre altres activitats.

 • Veu i dades.
 • Interfonia.
 • CCTV.
 • Informàtica.
 • Cablejat Estructurat.
 • Seguretat i detecció.
 • Telefonia.
 • Fibra òptica.
 • Instrumentació i control.
 • Control d´ accesos.
 • Assistència tècnica.

PCI

Com activitat complementària a la resta d'activitats d´Obrelsa Clima Fluids S.L., els nostres tècnics aporten solucions en la detecció i extinció d'incendis.

 • Detecció d´ incendis.
 • Extinció d´ incendis.
 • Sales de bombes.
 • Bies, hidrants i ruixadors.
 • Sistemes de ventilació.
 • Central receptora d´ alarmes.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.