+34 93 244 84 40
Grupo Obrelsa

AUMENTO DE CAPITAL

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 20 de Junio de 2019, acordó ampliar el Capital Social en la cantidad de ciento sesenta y cinco mil quinientos ochenta euros con ochenta céntimos (165.580,80 euros), mediante la emisión de 8624 acciones de 19,20 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 9701 al 18324, con los mismo derechos y obligaciones que las ya existentes.

Se reconoce a los actuales accionistas el derecho de preferente suscripción de las acciones emitidas, en proporción a su participación en el Capital Social, para lo que dispondrán del plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de la presente oferta. Las acciones que no sean suscritas por los accionistas en dicho plazo, podrán suscribirse por los restante accionistas que lo deseen dentro de los quince días hábiles inmediatamente siguientes a la finalización de aquel período.

Las acciones de desembolsarán mediante aportación dineraria en el momento de la suscripción de la totalidad del valor nominal de cada acción, es decir 19,20 euros por cada una de ellas.

Barcelona, 25 de Junio de 2019. El Administrador, Enrique Moros Hernández.


 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 27 de Junio de 2019, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 28 de Junio de 2019 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

 • 1º. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2018.
 • 2º. Aplicación de resultados.
 • 3º. Aprobación, en su caso, de la gestión social.
 • 4º. Reducción de Capital por amortización de acciones propias en autocartera.
 • 5º. Ruegos y Preguntas.
 • 6º. Apoderamientos, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos.
 • 7º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 24 de Mayo de 2019. El Administrador, Enrique Moros Hernández.

 

Electricitat

Obras Eléctricas S.A. ofereix un servei global de solucions com empresa especialitzada del sector industrial, executant projectes, assessorant i realitzant manteniments. Estudiem els projectes en profunditat, entenent les necessitats del client i aplicant el nostre coneixement i experiència en benefici d’ una obra ben executada, optimitzada, sense interferències ni desviacions pressupostàries. El nostre departament tècnic i d'obra està format per enginyers, caps d'equip, personal propi qualificat i taller a on dissenyem i fabriquem els quadres elèctrics i de potència. Tot el nostre d'equip té un ampli currículum d'execucions i està habituat a complir amb els requeriments i terminis del sector industrial, anticipant-se sempre als possibles obstacles de l'obra.

 • Instal•lacions de MT i BT.
 • Muntatges elèctrics industrials.
 • Estacions transformadores.
 • Grups electrògens.
 • Quadres elèctrics.
 • Il•luminació públicaa.
 • Detecció.
 • Instrumentació i control.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Clima i Fluids

L´activitat d´Obrelsa Clima Fluids S.L. és la d'executar, assessorar i fer manteniments en climatització, ventilació, fluids, fontaneria, etc., amb personal exclusivament dedicat a això. L'estudi, anàlisi i càlcul que realitzen els nostres tècnics, ens permet oferir als nostres clients, la millor solució possible, les alternatives més viables i totes aquelles optimitzacions que ens portin a resoldre amb èxit els requeriments i expectatives de la propietat. La solució d’ interferències, sobre costos i problemes ocults posteriors és sempre un objectiu important dins del nostre departament.

 • Climatizació.
 • Ventilació.
 • Calefacció.
 • Extinció.
 • Fontaneria i sanejament.
 • Sistemes de bombeig.
 • Grups de presió.
 • Calderes.
 • Tractaments d'aigües i descalcificadors.
 • Aigua purificada.
 • Gas.
 • Vapor.
 • Aire comprimit.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Energies renovables

Els nostres professionals de Eco Industrial Renovables han realitzat projectes a Espanya, Europa, Amèrica Llatina, Carib i Àfrica. En les instal•lacions fotovoltaiques, realitzem el muntatge i subministrament d'estructures i plaques, instal•lacions elèctriques, instal•lació de fibra per el control i l’ instal•lació de seguretat, tant de forma independent com de paquet d'instal•lacions globals. Quan actuem de forma global, busquem el millor sistema de coordinació de les activitats, a la fi de millorar els terminis d'execució.

 • Cogeneracions.
 • Instal•lacions fotovoltaiques i tèrmiques en coberta.
 • Parcs Solars.
 • Calderes de biomasa.
 • Geotèrmia.
 • Solucions d'Estalvi i Eficiència Energètica.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Senyals dèbils

Els nostres clients ens contracten aquests paquets com a complement a les Instal•lacions elèctriques. Obras Eléctricas S.A. realitza instal•lacions de veu i dades, seguretat, telefonia, instrumentació, fibra òptica, entre altres activitats.

 • Veu i dades.
 • Interfonia.
 • CCTV.
 • Informàtica.
 • Cablejat Estructurat.
 • Seguretat i detecció.
 • Telefonia.
 • Fibra òptica.
 • Instrumentació i control.
 • Control d´ accesos.
 • Assistència tècnica.

PCI

Com activitat complementària a la resta d'activitats d´Obrelsa Clima Fluids S.L., els nostres tècnics aporten solucions en la detecció i extinció d'incendis.

 • Detecció d´ incendis.
 • Extinció d´ incendis.
 • Sales de bombes.
 • Bies, hidrants i ruixadors.
 • Sistemes de ventilació.
 • Central receptora d´ alarmes.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Projectes realitzats