+34 93 244 84 40
Grupo Obrelsa

AUMENTO DE CAPITAL

OBRAS ELECTRICAS, S.A.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el dia 14 de Marzo de 2019, acordo ampliar el Capital Social en la cantidad de ciento sesenta y cinco mil quinientos ochenta euros con ochenta centimos (165.580,80 euros), mediante la emision de 8624 acciones de 19,20 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 9701 al 18324, con 10s mismo derechos y obligaciones que las ya existentes.

Se reconoce a 10s actuales accionistas el derecho de preferente suscripcion de las acciones emitidas, en proporcion a su participacion en el Capital Social, para lo que dispondran del plazo de un mes a contar desde la fecha de publication en el Boletin Oficial del Registro Mercantil de la presente oferta. Las acciones que no Sean suscritas por 10s accionistas en dicho plazo, podran suscribirse por 10s restante accionistas que lo deseen dentro de 10s quince dias habiles inmediatamente siguientes a la finalization de aquel periodo.

Las acciones de desembolsaran mediante aportacion dineraria en el momento de la suscripcion de la totalidad del valor nominal de cada accion, es decir 19,20 euros por cada una de ellas.

Barcelona, 18 de Marzo de 2019. El Administrador, Enrique Moros Hernandez.

 

Electricitat

Obras Eléctricas S.A. ofereix un servei global de solucions com empresa especialitzada del sector industrial, executant projectes, assessorant i realitzant manteniments. Estudiem els projectes en profunditat, entenent les necessitats del client i aplicant el nostre coneixement i experiència en benefici d’ una obra ben executada, optimitzada, sense interferències ni desviacions pressupostàries. El nostre departament tècnic i d'obra està format per enginyers, caps d'equip, personal propi qualificat i taller a on dissenyem i fabriquem els quadres elèctrics i de potència. Tot el nostre d'equip té un ampli currículum d'execucions i està habituat a complir amb els requeriments i terminis del sector industrial, anticipant-se sempre als possibles obstacles de l'obra.

 • Instal•lacions de MT i BT.
 • Muntatges elèctrics industrials.
 • Estacions transformadores.
 • Grups electrògens.
 • Quadres elèctrics.
 • Il•luminació públicaa.
 • Detecció.
 • Instrumentació i control.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Clima i Fluids

L´activitat d´Obrelsa Clima Fluids S.L. és la d'executar, assessorar i fer manteniments en climatització, ventilació, fluids, fontaneria, etc., amb personal exclusivament dedicat a això. L'estudi, anàlisi i càlcul que realitzen els nostres tècnics, ens permet oferir als nostres clients, la millor solució possible, les alternatives més viables i totes aquelles optimitzacions que ens portin a resoldre amb èxit els requeriments i expectatives de la propietat. La solució d’ interferències, sobre costos i problemes ocults posteriors és sempre un objectiu important dins del nostre departament.

 • Climatizació.
 • Ventilació.
 • Calefacció.
 • Extinció.
 • Fontaneria i sanejament.
 • Sistemes de bombeig.
 • Grups de presió.
 • Calderes.
 • Tractaments d'aigües i descalcificadors.
 • Aigua purificada.
 • Gas.
 • Vapor.
 • Aire comprimit.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Energies renovables

Els nostres professionals de Eco Industrial Renovables han realitzat projectes a Espanya, Europa, Amèrica Llatina, Carib i Àfrica. En les instal•lacions fotovoltaiques, realitzem el muntatge i subministrament d'estructures i plaques, instal•lacions elèctriques, instal•lació de fibra per el control i l’ instal•lació de seguretat, tant de forma independent com de paquet d'instal•lacions globals. Quan actuem de forma global, busquem el millor sistema de coordinació de les activitats, a la fi de millorar els terminis d'execució.

 • Cogeneracions.
 • Instal•lacions fotovoltaiques i tèrmiques en coberta.
 • Parcs Solars.
 • Calderes de biomasa.
 • Geotèrmia.
 • Solucions d'Estalvi i Eficiència Energètica.
 • Assistència tècnica.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Senyals dèbils

Els nostres clients ens contracten aquests paquets com a complement a les Instal•lacions elèctriques. Obras Eléctricas S.A. realitza instal•lacions de veu i dades, seguretat, telefonia, instrumentació, fibra òptica, entre altres activitats.

 • Veu i dades.
 • Interfonia.
 • CCTV.
 • Informàtica.
 • Cablejat Estructurat.
 • Seguretat i detecció.
 • Telefonia.
 • Fibra òptica.
 • Instrumentació i control.
 • Control d´ accesos.
 • Assistència tècnica.

PCI

Com activitat complementària a la resta d'activitats d´Obrelsa Clima Fluids S.L., els nostres tècnics aporten solucions en la detecció i extinció d'incendis.

 • Detecció d´ incendis.
 • Extinció d´ incendis.
 • Sales de bombes.
 • Bies, hidrants i ruixadors.
 • Sistemes de ventilació.
 • Central receptora d´ alarmes.
 • Manteniments industrials preventius i correctius.

Projectes realitzats