+34 93 244 84 40
Grupo Obrelsa

CONVOCATORIA
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 13 de diciembre de 2022, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 14 de diciembre de 2022 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2021.
2º. Aplicación de resultados.
3º. Aprobación, en su caso, de la gestión social.
4º. Distribución de dividendos.
5º. Ruegos y Preguntas.
6º. Apoderamientos, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos.
7º.Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de noviembre de 2022. Enrique Moros Hernández, Consejero delegado.

OBRAS ELECTRICAS, S.A.

Eco Industrial Renovables

c/ Casp nº 172, àtic - 08013 Barcelona

Tel.: 932448440 | Fax: 932448441

obrelsa@obrelsa.com

Eco Industrial Renovables és una empresa ubicada a Barcelona des a on ens desplacem a qualsevol lloc del món per fer treballs relacionats amb les energies renovables.

La nostra principal experiència es desenvolupa en les plantes fotovoltaiques i parcs eòlics.

En les plantes fotovoltaiques podem fer el muntatge de panells i estructures, l’ instal•lació elèctrica connectant inversors, l’ estesa de fibra òptica i l’ instal•lació de seguretat.

 

Disposem de la maquinària i personal necessari per executar qualsevol projecte, optimitzant els terminis degut a la capacitat d'autogestió i la possibilitat de simultanejar diverses activitats. .

Realitzem també el manteniment de les plantes per assegurar que aquestes assoleixen els objectius de rendiment de forma contínua.